Kemal Balki
Bölüm Sekreteri
kemalbalki@gumushane.edu.tr 6075