Recep ÇELİK

Cumhuriyet Tarihi ABD Başkanı
Yrd.Doç.Dr. Recep ÇELİK
0.456.2331000/6027

 

Eğitim Bilgileri

DERECE

BÖLÜM (PROGRAM)

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

Tarih

 Karadeniz Teknik Üniversitesi

 1998-2002

Y. Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 Karadeniz Teknik Üniversitesi

 2003-2006

Doktora

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 Karadeniz Teknik Üniversitesi

2006-2013

Çalışma Alanları

  20. Yüzyıl Balkan Tarihi

  Cumhuriyet Dönemi Siyasi Tarihi

Verdiği Dersler

 

Bulunduğu Görevler

AKADEMİK

Yrd. Doç. Dr. (Gümüşhane Ün. Edebiyat Fak. Tarih Böl.) 2013-

 

İDARİ

Anabilim Dalı Başkanı (Gümüşhane Ün. Edebiyat Fak.Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı) 2013-

Bölüm Başkanı (GŞÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü) 2015-2017

Ödül ve Burslar

 

Üyelikleri

 

Bilimsel Çalışmalar

MAKALELER

   01. “Batı Trakya Türklerinin Müftülük Sorunu ve Mehmet Emin Ağa”, Türk Dünyası Araştırmaları, 188 (2010), s. 63-77.

   02. “Çanakkale Gazileri İçin Osmanlı Sefaret ve Şehbenderliklerinde Toplanan Yardımlar”, Osmanlı Araştırmaları, 35(2010), s. 261-274.

   03. “Pontus Meselesi ve TBMM’nin Buna Karşı Aldığı Tedbirler”, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, 11 (2011), s. 51-71.

    04. “TechirSonrası Geri Dönüş: Ermenilerin ve Rumların Yeniden İskanı ve Osmanlı Hükümetlerinin Aldığı Tedbirler”, Akademik İncelemeler Dergisi, C. 10, 2 (2015), s. 67-94.

    05. "Gümüşhane Sancağı: Askeri, İktisadi ve İdari Durum Üzerine Bazı Tespitler (1914-1918)", History Studies, Volume: 7, 3 (2015), s. 23-37.

    06. "Çanakkale Savaşları Sırasında Halkın Durumu", Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Yıl: 13, 18 (2015), s. 411-430. 

    07. "Firari Ermenilerin Geri Dönüşü Meselesi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9,  44 (2016), s. 1-24.

    08. "Ermeni Suikast Komiteleri Tarafından Şehit Edilen İttihatçıların Ailelerine Yapılan Yardımlar", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Yıl: 38, Cilt: 112, Sayı: 221, s. 93-108.

    09. "Karadeniz’de Casusluk Faaliyetleri (1914-1918)", Karadeniz Araştırmaları, 50 (2016), s.125-138.

    10. "Trabzon'da Mübadil Muhacir İskanı", Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi (Özel Sayı),  c. 7, s. 16, (2016), s. 188-206. 

    11. "Çanakale'de Zarara Uğrayan Konsolosluk Mülkleri ve Eşyaları Meselesi (1914-1922)",  Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 21(Güz 2016), s. 149-180.

    12. "İngiliz Korumasında Sultan Vahideddin'in Sürgün Seyahatleri", Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt: 16 Sayı: 33, (2016), s. 183-209. 

   BİLDİRİLER

   01. “Soğuk Savaş Sonrası Kosova Türkleri ve Türk Dış Politikası”, (I. Uluslararası Balkanlarda Tarih ve Kültür              Kongresi Bildiriler Kitabı, Sakarya) (Tarihsiz), s. 345-358.

   02. “I. Dünya Savaşı Türk- Alman İlişkilerinde Benzer Yönler ve Durumlar”, (I. Uluslar arası Tarihi ve Kültürel                Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu Bildirileri), Konya 2010,  s. 148-158.

   03. "Bilinmeyen Bir Kürt Raporu: Türk-Kürt İlişkilerinde Uluslararası Güç Dengeleri ve Türk-Kürt Kardeşliği", (Tarihte    Türkler ve Kürtler Uluslararası Sempozyumu),  9-10 Ocak 2014, Ankara, s. 281-298.

   

Etkinlikler
1499176684.gif
1423049446.gif
1479809111.gif
1479794523.gif
1482130157.gif
 Arş. Gör. M. Ahmet TÜZEN
Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi - Bağlarbaşı Mahallesi Gümüşhanevî Kampüsü 29100 GÜMÜŞHANE     E-Posta: edebiyat@gumushane.edu.tr Tel:0456 233 1076 Fax: 0456 233 1083