Bayram NAZIR

Dekan
Prof.Dr. Bayram NAZIR
0.456.2331000/6227

  

Eğitim Bilgileri

DERECE

BÖLÜM (PROGRAM)

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

Tarih

Atatürk Üniversitesi

1987-1991

Y. Lisans

Yakınçağ

Atatürk Üniversitesi

1991-1993

Doktora

Yakınçağ

Atatürk Üniversitesi

1993-1999

Çalışma Alanları

Yakınçağ Osmanlı Tarihi

Avrupa’dan Osmanlı Devleti’ne Sığınan Mülteciler

Verdiği Dersler

Osmanlı Tarihi

Selçuklu Tarihi

Osmanlıca

Anadolu Beylikleri

Türkiye ve Jeopolitik

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Bulunduğu Görevler

AKADEMİK

Arş. Gör. (Atatürk Ün. Sosyal Bil. Ens.) 1992-2000

Arş. Gör. Dr. (Yüzüncü Yıl Ün. Eğitim Fak.) 2000-2002

Yrd. Doç. Dr. (Kütahya Dumlupınar Ün. Edebiyat Fak.) 2002-2008

Yrd. Doç. Dr. (Gümüşhane Ün. Edebiyat Fak.) 2008-2011

Doç. Dr. (Gümüşhane Ün. Edebiyat Fak. Tarih Böl.) 2011-

 

İDARİ

Bölüm Başkanlığı (GŞÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Böl.), 2009-2016.

Bölüm Başkanlığı (GŞÜ Edebiyat Fak. Tarih Böl.), 2012-2013.

Dekan Yardımcısı (GŞÜ Edebiyat Faakültesi), 2017

Dekan V. (GŞÜ Edebiyat Faakültesi), 2017-

Ödül ve Burslar

Üyelikleri

Bilimsel Çalışmalar

KİTAPLAR

01.Şehbender Raporlarına Göre I. Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Ticareti, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul 2010.

02.Ottoman Hispitality and Its Impact On Europe, İstanbul Ticaret Odası Yayınları İstanbul 2007.

03.Osmanlı Devleti’ne Sığınanlar Macar ve Polonyalı Mülteciler, Yeditepe Yayınları İstanbul 2007.

04.Osmanlı Misafirperverliği ve Avrupa’daki Yankıları, İstanbul Ticaret Odası Yayınları İstanbul 2008

05.Dersaadet Ticaret Odası Tarihi, İstanbul Ticaret Odası Yayınları İstanbul 2010

06.Dersaadet’te Ticaret, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul 2011.

07.Osmanlı'ya Sığınanlar, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2016.

 

EDİTÖRLÜKLER

01. Bayram NAZIR, Kemal SAYLAN, Gümüşhane Tarihi, Gümüşhane Üniversitesi Yayınları, Gümüşhane 2016

 

MAKALELER

01.“Osmanlı Devleti’nde Müzeciliğin Doğuşu ve Dersaadet Numunehane-i Osmani”, History Studies, S. 2/1, s. 98-113.

02.“Dersaadet Ticaret Odası ve Uluslar arası Sergiler”, History Studies, S. 1/1, s. 179-196.

03.“Londra Sefiri Mehmed Emin Paşa’nın Felemenk (Hollanda) İzlenimleri”, Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 3/11, s. 438-444.

04.“XX. Yüzyıl Başlarında Ordu Yöresinde Karayolu Ulaşımı”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 2009/1, s. 471-481.

05.“II.Abdülhamid Dönemi Osmanlı Osmanlı-Macar Dostluk Münasebetleri”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 2008/15, s. 66-67.

06.“Irak’taki Aşiretler Hakkında Osmanlı Devlet Adamlarının Gözlemleri”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 2010/15.

07.“Gümüşhane’de 1895 Ermeni Olayları” Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, S. 11, s. 131-147.

08.“Dersaadet Ticaret Odası’nın Kuruluşu ve İlk İcraatları”, E-Akademi, S. 96.

09.“Dersaadet Ticaret Odası’nın Demiryolu Ulaşımına Bakışı”, E-Akademi, S. 98.

10.“1848-1849 Macar Hürriyet Savaşçılarından Polonyalı General Jozef Bem’in Osmanlı Devleti’ndeki Hayatı”, Türklük Araştırmaları Dergisi, S. 18, s.153-163.

11.“Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig ve Osmanlı Devlet Adamlarından Defterdar Sarı Mehmet Paşa’nın Nesâyihü’l-Vüzera’sında Devlet Adamları Tiplemeleri: Hükümdar ve Vezir”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 12, s.117-124.

12.“Erzurum Şehrinin Savunma Sistemleri Hakkında Nusret Paşa’nın İki Raporu 1886”, Doç. Dr. Günay Çağlar Armağanı, Erzurum 2004.

13. “Emekli Bir İmamın Orta Asya Gezi Notları ”, GŞÜSBED, C. 7, 15 (2016), s. 132-144.

14. “İstanbul’dan Bursa’ya Kadar Uzanacak Demiryolu İnşası Hakkında Norel’inLayihası”, Mavi Atlas,  6(2016), s. 59-75.

15. "Polonyalı Bir Subayın Türkiye Mektupları", Mavi Atlas, 7(2016), s. 129-149.

16. "Emekli Bir İmamın Orta Asya Gezi Notları", GŞÜSBED, c. 7, 15(2016), s. 132-144.

17.  "İstanbul'dan Bursa'ya Kadar Uzanacak Demiryolu İnşası Hakkında Norel'in Layihası", Mavi Atlas, 6(2016), s. 59-75.

 

PROJELER

 

01. Osmanlı Devleti’ne İltica Eden Macar Kralının Türkiye’deki Diplomatik Yazışmaları ve Değerlendirilmesi, (GümüşhaneÜn. BAP       BirimiHızlıDestekProjesi) 2016-Devam Ediyor.

02. Endüstri Devrimini Anlamak: Disiplinlerarası Bir Bakış, (Gümüşhane Üniversitesi BAP Birimi Hızlı Destek Projesi), 2016-2017.

03. Osmanlı Devleti’ne İltica Eden Macar Kralının Türkiye’deki Diplomatik Yazışmaları ve Değerlendirilmesi, , (Gümüşhane Ün.             BAP Birimi Hızlı Destek Projesi).

ANSİKLOPEDİ MADDESİ

01. "Esnaf Keseleri", Ahilik Ansiklopedisi, 2016, s.399.

02. "Esnaf Teferrüç Taifesi", Ahilik Ansiklopedisi, 2016, s.402.

Etkinlikler
1499176684.gif
1423049446.gif
1479809111.gif
1479794523.gif
1482130157.gif
 Arş. Gör. M. Ahmet TÜZEN
Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi - Bağlarbaşı Mahallesi Gümüşhanevî Kampüsü 29100 GÜMÜŞHANE     E-Posta: edebiyat@gumushane.edu.tr Tel:0456 233 1076 Fax: 0456 233 1083