Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünün teklifiyle 25/01/2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Edebiyat  Fakültesi bünyesinde Sosyoloji Bölümü açılması uygun görülmüştür.

Bölümümüz 04.05.2016 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan kararla 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 60 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır.

 Sosyoloji Bölümünün Ana Bilim Dalları şunlardır:

     • Genel Sosyoloji ve Metodoloji

     • Uygulamalı Sosyoloji

     • Kurumlar Sosyolojisi

     • Sosyometri 

Sosyoloji, toplumsal hayatın farklı boyutlarını birbiriyle ilişkilendirerek ele alan bir bilim dalıdır. Dünyanın çehresini değiştiren sosyolojik süreçlerin hız kazandığı çağımızda sosyoloji, sürekli değişen dünya şartları içinde giderek daha çok önem kazanan bir sosyal bilim dalı olmuştur. Bu bağlamda hızlı sosyal değişimin yaşandığı ülkemizde bu değişimlere yol açan iç ve dış dinamiklerin yapısının da incelenmesi önem arz etmektedir. Hem bilimsel çalışmalar açısından hem de ülkemizin problemlerine çözüm bulmak açısından bu son derece önemlidir.

Sosyoloji, toplumun aynası olduğundan, özellikle modernleşme sürecinde sosyal yapıda meydana gelen farklılaşmalar sosyolojiyi de zenginleştirmiş ve ona köy, şehir, iktisat, sanayi, bilgi, hukuk, aile, eğitim gibi alt başlıkları kazandırmıştır. Bunun yanında diğer bilim dallarıyla yakın ilişkiler içindedir. Özelikle tarih, siyaset, iktisat, hukuk, felsefe, eğitim, psikoloji vb. bilim dallarıyla karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Bu bağlamda her sosyolog, iyi tarihçi, siyasetçi, iktisatçı, hukukçu, psikolog, felsefeci olmak zorundadır. Sosyoloji, esasında yaşadığımız hayatın, havasını soluduğumuz toplumun bir ilmidir.

Amaç:

Sosyoloji programının genel amacı, diğer temel sosyal bilim alanlarında üretilen bilgi ve metotları da kullanarak Türkiye'de sosyoloji bilgisinin üretilmesi, geliştirilmesi ve aktarılması konusunda ulusal ve uluslararası yetkinlik standartlarına uygun nitelikte ve disiplinler arası faaliyet gösteren bir akademik birim oluşturmaktır.

Sosyoloji programınınözel amacı da; eğitim gören öğrencilere, sosyolojik bakış açısıyla birlikte; sistematik düşünme becerisi, araştırmacı özellikleri, veri analizi becerisi, analiz ve sentez yapabilme becerisi ve öğrendiklerini karşısındakine aktarabilme becerilerini kazandırmaktır. Böylece, devlet ve özel sektörde yer alan farklı kurumlar için istihdam edilmek üzere nitelikli ve eğitimli uzman yetiştirmektir.

Hedef:

Sosyoloji programı olarak temel hedefimiz, öğrencilerimizin yeterli sosyoloji bilgisine sahip olmalarına ve kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayarak sürekli değişen dünya şartlarıyla birlikte değişen sosyoloji akımlarını da görmelerine imkân tanımaktır. Böylece günümüz toplumlarını sağlıklı bir şekilde analiz edip, bu analizler sonucu toplum için en iyi çözümü üretebilen, alanında uzman sosyologlar yetiştirmektir.

Sosyoloji programı, sosyolojik düşünme becerisine sahip, ülke ve dünya sorunlarının farkında ve "farkındalık" yaratmaya çalışan, toplumdaki insanlarla iletişimde ortak dili yakalayabilen, toplumsal ve mesleki konularda araştırma, yorum ve yayın yapma becerileriyle donanmış olan, sosyal duyarlılığa sahip ve toplumsal sorumluluk anlayışı olan bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Vizyon:

Sosyoloji programının vizyonu; kendine güvenen, evrensel boyutta bilgi üreten, ufku geniş, girişimci, üretken, bilimin prensibini ve işleyişini kavramış, toplumun gelişmesine katkıda bulunan ve eleştirel düşünen bireyler yetiştirmektir.

Misyon:

Sosyoloji programının misyonu; toplum yapısı, toplumsal kurallar ve toplumsal ilişkiler, sosyal grup, kültür ve bu unsurlardan meydana gelen değişme ve gelişmeler hakkında fikir üretebilen, toplumların değişimi, gelişimi ve yapısını araştıran, yapılan araştırma ve açıklamaların ortaya çıkardığı  bilgilerle genellemeler yapabilen sosyologlar yetiştirmektir.

Günümüzde sosyoloji mezunlarının iş imkânları bir hayli artmış ve artmaya da devam edecektir. Sosyoloji mezunları için, artık kamu ve özel sektörü de kapsayacak şekilde geniş bir çalışma alanı mevcuttur. Kamu kurumlarının yanı sıra, basın ve medya kuruluşları, araştırma şirketleri, sanayi ve ticaret şirket ve örgütleri, sendikalar, belediyeler, uluslararası firmalar bunlardan bazılarıdır. Pedagojik formasyon eğitimi alarak okullarda öğretmenlik yapabilirler. Bunlara ek olarak yükseköğrenim kurumlarında akademik personel olarak da çalışabilirler.