Kemalettin Karabulut
Fakülte Sekreteri
kemalettinkarabulut@gumushane.edu.tr 6226